Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kamil Jura Zastępca Krzysztof Sułuja prowadzący Kancelarię Komorniczą w Dąbrowie Górniczej, ul. Królowej Jadwigi 23/8, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 724 30 99 (Kancelaria).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Romana Kwiecińskiego (IOD) z którym może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" rel="noreferrer">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO. Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wykonanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych,
- zatrudnienia w Kancelarii, w tym realizacja obowiązków wynikających ze stosunku pracy, udziału osób w procesach rekrutacyjnych, a także dotyczących osób uczących się,
- realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych,
- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia w Kancelarii, ochrony Administratora  przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz działaniami pracowników i osób trzecich mogących wyrządzić szkodę,
- zapewnienia w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym", wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa.

Możliwość skorzystania z przysługujących uprawnień  jest uzależniona od podstawy prawnej, na której oparte jest przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w zw. z art. 7 RODO - wyrażenie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)" rel="noreferrer">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy efektywności pracy itp.

Administrator informuje, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Dąbrowie Górniczej

Kamil Jura
Zastępca Krzysztof Sułuja

ul. Królowej Jadwigi 23/8
41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon stacjonarny:
32 724 30 99

telefon komórkowy:
784 434 887

email: .

ID EPU: 2224

skrzynka ePUAP: /KomornikJura/domyslna

aktualny rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA
32 1050 1272 1000 0092 4365 6817

Kod SWIFT (BIC): INGBPLPW

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek
    od godz. 8:00 do 15:00
  • komornik przyjmuje interesantów:
    we wtorki od godz. 10:00 do godz. 12:00

Login Form