Właściwość

Właściwość rzeczowa

Art.3.

1.Komornik jest organem władzy publicznej wzakresie wykonywania czynności wpostępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

2.Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. Wprzypadkach przewidzianych wustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej „asesorem”. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie wcelu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.

3.Komornikom powierza się następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych wsprawach oroszczenia pieniężne iniepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, zuwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie zdnia 17listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z2018r. poz.155, z późn. zm.2));
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu wdrodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich wklauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień ozabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  4. wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:

1)na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art.1391§1 ustawy zdnia 17listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego –osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru ioznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

1a)na zlecenie podmiotu, o którym mowa wpkt1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

2)sporządza protokół stanu faktycznego;

3)na wniosek organizatora licytacji –sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych

Informacje kontaktowe

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Dąbrowie Górniczej

Kamil Jura
Zastępca Krzysztof Sułuja

ul. Królowej Jadwigi 23/8
41-300 Dąbrowa Górnicza

telefon stacjonarny:
32 724 30 99

telefon komórkowy:
784 434 887

email: .

ID EPU: 2224

skrzynka ePUAP: /KomornikJura/domyslna

aktualny rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA
32 1050 1272 1000 0092 4365 6817

Kod SWIFT (BIC): INGBPLPW

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek
    od godz. 8:00 do 15:00
  • komornik przyjmuje interesantów:
    we wtorki od godz. 10:00 do godz. 12:00

Login Form